Spring til indhold

Lejebetingelser

Forsikring af materiellet beregnes som et tillæg på 6,4% af fakturabeløbet eksklusiv transport. Ved en eventuel skade, beregnes en selvrisiko på max. kr. 10.000,- + moms pr. skadestilfælde.

Materiellet leveres i efterset og rengjort stand og skal returneres i samme stand. Eventuelt returneret urengjort/defekt materiel rengøres/repareres for lejers regning.

Lejer bærer enhver risiko for skader på det udlejede materiel, også overfor tredjemand, herunder skade forvoldt af lejer eller tredjemand i ethvert henseende. Lejer bærer endvidere ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab opstået i forbindelse med brugen af det lejede. Mars Eventsupply er kun ansvarlig for den skade, det udlejede forvolder, hvis det kan godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af Mars Eventsupply eller en af Mars Eventsupply ansat. Mars Eventsupply hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Evt. reklamationer skal fremsættes inden ibrugtagning, eller senest ved konstatering af en evt. mangel.

Af hensyn til korrekt instruktion og grundlaget for aftalen, er detikke tilladt lejer at fremleje eller udlåne det lejede uden udlejers tilladelse.

Materiellet levers med lastbil hvorfor lejer forpligtes at sikre kørefast underlag i min. 3 m. bredde samt frihøjde på min 4m. Ved specielle tilkørselsforhold, er lejer forpligtet til at underrette Mars , således at der kan udarbejdes en aftale om hensigtsmæssig leveringsmetode.

Lejeperiode

Lejemålet tager sin begyndelse fra leveringstidspunktet og afsluttes ved returnering til vores plads eller afhentning af en af vores biler.

Udlejningspriserne er baseret på op til 5 dages udlejning med mindre andet er aftalt og fremgår af ordren. Af planlægningsmæssige årsager vil materiellet nogle gange blive leveret før og afhentet senere, men vi bestræber os altid på at afhente materiel hurtigst muligt efter et arrangements afholdelse.

Ordrer kan afbestilles 60 dage før arrangements afholdelse uden beregning.

Afbestilles der i perioden fra 30 – 60 dage betales 25 % af tilbuddets pris.

Ved afbestilling 30 dage før arrangementet betales 50 % af tilbuddets pris.

Ved afbestilling 8 dage før arrangementet betales 75 % af tilbuddets pris.

Driftsudgifter

Eventuel tilslutning til vand, el og afløb foretages af lejer, såfremt Mars Eventsupply A/S bedes udføre opgaven er det lejers ansvar at anvise tilslutningssted.

Betaling for ethvert forbrug af brændstof, el, vand samt eventuelle afgifter påhviler lejer.

Ligeledes betaler lejer for forbrugsmaterialer såsom toiletpapir, håndklædepapir og sæbe.

Mars kan levere forbrugsvarer til vognene i udvalg som herefter afregnes efter forbrug.

For vogne/moduler leveret af Mars Eventsupply A/S gælder følgende:

Hvis der mod forventning skulle opstå problemer, af driftsmæssig karakter, med det leverede, kontakt da vores vagttelefon 86 13 63 44, og vi vil gøre alt for at løse problemet, enten pr, telefon eller vi kommer ud og udbedrer skaden.

Såfremt det påviseligt er en fejl der skyldes et hændeligt nedbrud, eller en mangel ved leveringen, vil lejeren ikke blive faktureret for tilkald.

Såfremt problemet er opstået på grund af eks. forkert brug, hærværk eller et utilstrækkeligt set-up vil vi fakturere efter forbrugt tid på en løsning af opgaven.

Rengører kunden selv vognen, må det IKKE gøres med vandslange inde i vognen.

Betalingsbetingelser

Ved afhentning på vores plads betales kontant.

Ved arrangementet betales for det lejede materiel ved overførsel til vores konto senest 5 dage før leveringen, hvis ikke andet er aftalt. Ekstra leverancer betales senest 8 dage fra fakturadato.

Mars Eventsupply A/S, 15-4-2014