Spring til indhold

1. Privatlivspolitik 

Vi tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan vi behandler de personoplysninger, der indsamles. Vi foretager løbende en vurdering af den risiko, der er forbundet med udvekslingen af de pågældende persondata, og om udvekslingen kan påvirke dine grundrettigheder. I de tilfælde hvor det er nødvendigt for Selskabet at behandle personfølsomme oplysninger om dig, vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden, de pågældende data behandles.

2. Kontaktoplysinger:

Vi kan til enhver tid kontaktes på:

Mars Eventsupply A/S

mars@eventsupply.as

+45 86 13 63 44

Fabrikvej 1, 8260 Viby J

CVR: 33 38 43 78

3. Hvornår indsamler vi dine data:

Vi indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om, hvilke data vi indsamler, og til hvilke formål de pågældende data indsamles. Vi indhenter ikke data fra tredjeparter.

4. Hvilke data indsamles:

Vi anvender dine data for at kunne opfylde en aftale vi er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse. Vi indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

5. De registrerede persondata anvendes til:

Vi indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:

  • Administrative formål
  • Opfyldelse af en aftale indgået med Mars Eventsupply A/S
  • Til opfyldelse af en anmodning i relation til vores ydelser

Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål. Såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, hvis dette er nødvendigt.

6. Relevant persondata:

Vi begrænser til enhver tid den persondata, der behandles om dig til det nødvendige, og sikrer således, at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata. Formålet med registreringen af den pågældende data afgør, hvilke persondata, der behandles om dig, dog behandles kun persondata, der er nødvendig for at kunne opfylde de i pkt. 5 anførte formål.

7. Nødvendige data:

Vi anvender og behandler alene de data, som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål, herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse. Vi arbejder løbende på organisatoriske tiltag og opdatering af programmer for at sikre, at mængden af persondata altid begrænses mest muligt. Det kan udover de data, der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål, ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.  

8. Kontrol og opdatering:

Vi sørger for løbende at kontrollere de registrerede persondata, og opdaterer disse, når der er ændringer heri. Du kan som registreret til enhver tid meddele os. hvis der er sket ændringer i dine persondata, herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske via kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik. Vi har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

9. Sletning:

9.1 Vi sørger for løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendig eller relevant for de i pkt. 5 anførte formål.

9.2 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt vi ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

10. Samtykke:

Vi indhenter ikke dit samtykke til pkt. 5 anførte formål, idet vi er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning. I tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke hertil, inden behandlingen påbegyndes. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

11. Videregivelse:

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører ud over det der er forretningsmæssigt nødvendigt og som du er orienteret om på forhånd.  Her påser vi dog, at der er en databehandleraftale, der opfylder lovgivningens krav.

12. Sikkerhed:

Vi har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med selskabets sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

13. Cookies:

Vi gør brug af cookies til at forbedre brugeroplevelsen og indsamle statistik omkring brugeradfærd.

14. Du har ret til:

Du har altid ret til at få adgang til de persondata som selskabet har registreret omkring dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor. Du har også ret til at få oplyst, hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

Der er i visse tilfælde oplysninger som vi ikke udleverer:

  • Hvor andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere.
  • Hensyn til immaterielle rettigheder.
  • Forretningshemmeligheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte selskabet på en af følgende måder:

pr. tlf. på +45 86 13 63 44

pr. mail på mars@eventsupply.as

pr. brev på Mars Eventsupply A/S, Fabrikvej 1, 8260 Viby J

eller du kan henvende dig fysisk i vores reception på Mars Eventsupply A/S, Fabrikvej 1, 8260 Viby J.

I tilfælde af at vi har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data rettes.

Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter selskabet vil tage sig af sagen.

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi behandler dine persondata korrekt. I disse tilfælde, kan du anmode os om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre, såfremt du mener, at vi behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig, eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

Vi vurderer herefter, om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor vores behandling af dine persondata, eller mod at selskabet videregiver dine data.

I tilfælde af, at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte os på de i pkt. 14. 3. anførte måder, med angivelse af, hvilken behandling, du gør indsigelse imod og hvorfor.

Er din indsigelse berettiget, vil vi stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for selskabet, eller de data som selskabet har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med os, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har vi ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det, og det er foreneligt med den indgåede kontrakt.

I de tilfælde at vi skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

Vi bestræber os på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan medføre længere sagsbehandlingstid.